2016.01.01 - Tiszaújvárosi Turista Triatlon 40 (1000432)
Tiszaújvárosi Turista Triatlon 40 Tiszaújvárosi Turista Triatlon 40 (1265)