2016.01.01 - Budaörsi Dolomitok (1001010)
Budaörsi Dolomitok huszonnégyökrös (2924)
Budaörsi Dolomitok tűzkő (2925)
Budaörsi Dolomitok hegyfok (2926)