2016.01.01 - Budaörsi Dolomitok (1002336)
Budaörsi Dolomitok huszonnégyökrös (6700)
Budaörsi Dolomitok tűzkő (6701)
Budaörsi Dolomitok hegyfok (6702)