2016.01.01 - Tiszaújvárosi Turista Triatlon 40 (1002393)
Tiszaújvárosi Turista Triatlon 40 TTT40 (6880)