2016.01.01 - Erzherzog Johann Rundwanderweg I.-II. (Vezetett Permanens IVV túra szombat) (1002757)
Erzherzog Johann Rundwanderweg I.-II. (Vezetett Permanens IVV túra szombat) Erzherzog Johann Rundwanderweg I. (8041)
Erzherzog Johann Rundwanderweg I.-II. (Vezetett Permanens IVV túra szombat) Erzherzog Johann Rundwanderweg II. (8042)