2016.01.01 - Erzherzog Johann Rundwanderweg I.-II. (Vezetett Permanens IVV túra vasárnap) (1002763)
Erzherzog Johann Rundwanderweg I.-II. (Vezetett Permanens IVV túra vasárnap) Erzherzog Johann Rundwanderweg II. (8059)